Cehennemin Katları

Eğer cennetin katları varsa, cehennemin de katları var mıdır?

Cehennemin Katları

Cehennemin Katları

Soru

Eğer cennetin katları varsa, cehennemin de katları var mıdır?

Kısa Cevap

Ayet ve rivayetlerden cehennem katları hakkında alınan netice üzere, cehennem de cennet gibi katları sahiptir ve günahkârlar suç ve günah derecelerine göre bu katların birine konulacak ve azaplandırılacaktır. Bir rivayette İmam Bâkır (a.s), “Onun yedi kapısı vardır ve her kapıya onlardan bir gurup ayrılmıştır.”[1] âyeti hakkında şöyle buyurmaktadır:

“Bana Allah’ın cehennemi yedi tabaka karar kıldığı bildirildi.”

1. Cehennemin ilk ve en yüksek katı “Cehim” adını taşır. Bu kattaki cehennem ehli, azap eden taşlar üzerine oturur ve onların beyinleri sıcaklığın şiddetinden kaynar.

2. İkinci kat “Lazi” dir. Bu derecedeki ateşin sıcaklığı el, ayak ve baş derisini yok eder. Burada Allah’ın emirlerine sırt çevirenler ve mal biriktirenler bulunur.

3. Üçüncü kat “Sakr”dır. Onda ne yakmadık bir şey bırakan ve ne de gitmesine izin veren bir ateş vardır. Bedeni tamamen eritir. Orada on dokuz azap meleği vardır.

4. Dördüncü kat “Huteme” (parçalayıcı ateş) adını taşır. Ondan her tarafa dağılan büyük kıvılcımlar saçılır. Yöneldiği herkes tıpkı sürme gibi siyah kesilir.

5. Beşinci kat “Haviye”[2] (derinliklerin en derinine düşme) olarak adlandırılır. Orada bir gurup “Malik[3] bize yardım et” diye çığlık atar. Malik, onların çığlığına yanıt vermek için geldiğinde içinde kokmuş kötü bir su bulunan sarı renkli ateş tabaklarını önlerine koyar. Onların derileri aşırı sıcaktan dağlanmış, demire dönmüş olacaktır ve bu ateşten tabaktaki suyu içmek istediklerinde yüzlerindeki derileri tabağın aşırı sıcaklığından dökülecektir. İşte bu Yüce Allah’ın şu buyruğudur:

“(Susuzluktan) feryat edip yardım dilediklerinde, maden eriyiği gibi, yüzleri yakıp kavuran bir su ile kendilerine yardım edilir. O ne kötü bir içecektir! Cehennem ne korkunç bir yerdir.”[4]

Buna düşen kimse yetmiş yıl ateşte kalır ve derisi yandıkça yeni deri çıkar ve o şekilde devam eder.

6. Altıncı kat “Sair” olarak adlandırılır. Onda ateşten yüz çadır, her çadırda ateşten üç yüz saray, her sarayda ateşten üç yüz ev ve her evde de üç yüz tür ateş azabı bulunur. Bu evler içinde ateşten yılan ve akrepler ve yine ateşten pranga, zincir ve gerdanlıklar bulunur. Bu Yüce Allah’ın şu buyruğuna işaret eder: “Şüphesiz biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık!”[5]

7. Yedinci kat “Cehennem” olarak adlandırılır. Onda “Falak” yer alır. Bu ateşin alevlendiği ve ateşli en dehşet verici azabın bulunduğu cehennem kuyusudur.[6]


[1]     Hicr, 44.

[2]     Cehennemin “Haviye” olarak adlandırılmasının sebebi, düşme anlamında olan heva maddesinden türemiş olmasıdır. Düşmeden kasıt, derinlerin en derinine düşmektir. Tabatabâî, Muhammed Hüseyin, el-Mizan, c. 20, s. 349, Defter-i İntişarat-ı İslâmî, Kum, kameri 1417.

[3]     Cehennem muhafızı meleğin ismidir.

[4]     Kehf, 29.

[5]     İnsan, 4.

[6]     Meclisî, Muhammed Bâkır, Biharu’l-Envar, c. 8, s. 289 – 290, Müessesetü’l-Vefa, Beyrut, kameri 1409.

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2023, 09:29
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER